Ep.10-1 หลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย(Opening)

Ep.10-1หลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

■ ความร่วมมือในการถ่ายทำ Kyomachi

เทคนิค MH นี้ใช้ในสถานที่ผลิตและศูนย์กระจายสินค้า เรานําเสนอข้อมูลทางเทคนิคสําหรับการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมด้านธุรกิจ เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับสถานที่ผลิต เช่น การเคลื่อนย้ายและการขนถ่ายวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพด้านการประหยัดการใช้แรงงาน