Ep.12ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสำนักงานในโรงงาน

Ep.12ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสำนักงานในโรงงาน

■AMC ASIA CO.,LTD.

AMC ASIA(THAILAND)คือบริษัทที่ผลิตแม่พิมพ์เหล็กที่เอาไว้ใช้ในกระบวนการผลิต เช่นชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนรถยนต์ นอกจากนี้ยังมีสาขาย่อยที่ประเทศไทยอีกด้วย