Ep.10-3อันตรายเมื่อใช้เครื่องเจาะ

Ep.10-3 อันตรายเมื่อใช้เครื่องเจาะ

■ ความร่วมมือในการถ่ายทำKyomachi

เทคนิค MH นี้ใช้ในสถานที่ผลิตและศูนย์กระจายสินค้า เรานําเสนอข้อมูลทางเทคนิคสําหรับการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมด้านธุรกิจ เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับสถานที่ผลิต เช่น การเคลื่อนย้ายและการขนถ่ายวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพด้านการประหยัดการใช้แรงงาน